Deklaracja dostępności Fundacji M.A.P.A. Obywatelska

Fundacja M.A.P.A. Obywatelska – Miejsce, Aktywność, Partycypacja, Animacja zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej M.A.P.A. Obywatelska.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie obrazy posiadają tekst alternatywny
 • niektóre grafiki posiadają zbyt niski kontrast
 • występują puste lub nieaktywne linki
 • zamieszczone pliki posiadają skan tekstu bez warstwy tekstowej
 • pojawiają się problemy ze strukturą witryny

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Patrycja Sosnowska
 • E-mail: fundacja@mapaobywatelska.org.pl
 • Telefon: 537 823 909

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zarząd Fundacji – Prezes Piotr Stec
 • Adres: ul. Odrowskiego 10, 82-500 Kwidzyn
 • E-mail: p.stec@mapaobywatelska.org.pl
 • Telefon: 666 812 944

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Fundacja prowadzi działalność na 1. piętrze budynku, który nie posiada dostępu na wyższe kondygnacje dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Ciągi komunikacyjne posiadają odpowiednią szerokość, jednak brakuje oznaczeń dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Podmiot nie zapewnia informacji na temat rozkładu pomieszczeń. Do budynku istnieje możliwość wejścia z psem asystującym. Podmiot nie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub uratowania w inny sposób.