Rewitalizacja Miasta Kwidzyn

 

Projekt „RAZEM na rzecz kwidzyńskiej integracji społecznej” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej Osi Priorytetowej 6 Integracja, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest specjalistyczna pomoc dla dzieci i młodzieży w formie zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych i artystycznych i edukacyjnych na podstawie indywidualnych programów korekcyjnych, programów psychokorekcyjnych i psychoprofilaktycznych, w szczególności poprzez terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię, pomoc psychologiczna, terapeutyczna, prawna i psychoedukacyjna w postaci indywidualnych konsultacji oraz warsztatów grupowych dla rodziców/opiekunów ww dzieci.

Działać będzie również poradnia rodzinna dla rodziców/członków rodziny/opiekunów. Projekt zakłada ponadto udzielanie poradnictwa prawnego, udział uczestników w zajęciach artystycznych, edukacji cyfrowej a także animację lokalno-środowiskową w postaci działań aktywizujących na terenie rewitalizowanym.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 383 340,50 zł, w tym dofinansowanie 2 264 173,47 zł.

 

Razem i Partycypacyjnie – publikacja do pobrania

Konsultacje prawne – plik pdf