„Pomorskie stawia na młodzież!”

Category : Bez kategorii · by gru 27th, 2022

3,2,1 Start

Spieszymy się z informacją, iż wystartował nowy projekt „Pomorskie stawia na młodzież!” Młodzieżowy Akumulator Społeczny

Cel?

  • Zwiększenie kompetencji i skuteczności działania młodzieży w woj. pomorskim, aktywnej w różnych grupach/radach szkolnych, przy samorządach lokalnych, młodzieżowych organizacjach oraz wsparcie merytoryczne (poprzez m.in szkolenia, spotkania sieciujące i informacyjne oraz animację) i finansowe (poprzez konkurs grantowy) powstawania i/lub kontynuacji działań podmiotów formalnych i nieformalnych, w których młodzież działa na rzecz rówieśników i społeczności lokalnej.

Gdzie?

  • Projekt realizowany będzie na terenie województwa pomorskiego z podziałem na 5 subregionów. Subregion Północny, Subregion Gdański, Subregion Południowy, Subregion Słupski, Subregion Nadwiślański

Dla kogo?

  • Zadanie jest skierowane do aktywnych grup mieszkańców województwa pomorskiego w wieku 15- 29 lat; młodzieżowych lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, chcących działać na rzecz rozwoju młodzieży, społeczności lokalnej i dobra wspólnego swojego otoczenia, poprzez udział w lokalnych konkursach grantowych i realizację projektów.
  • Beneficjentami bezpośrednimi projektu są młodzieżowe organizacje społeczne (w tym stowarzyszenia zwykłe), rady młodzieżowe uregulowane bądź wzmocnione przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, samorządy szkolne i rady doktoranckie z terenu województwa pomorskiego.
  • Ze wsparcia skorzystają także młodzieżowe grupy obywatelskie, grupy nieformalne, w tym młodzieżowe grupy samopomocowe, lokalni/e liderzy/ki, animatorzy/ki społeczni/e i wolontariusze/ki z Pomorza.

Wsparcie?

  • Każdy z grantobiorców podczas realizacji swojej inicjatywy na terenie woj. pomorskiego będzie pod opieką animatora, który będzie ich wspierał i pomagał w prawidłowej realizacji i rozliczeniu.

Zgłoszenia

  • Beneficjenci, którzy będą chcieli wziąć udział w organizowanych szkoleniach, będą wypełniać ankiety w wersji elektronicznej lub papierowej, która będzie dostępna na stronie Oferenta.

Więcej szczegółów niebawem

Projekt „Pomorskie stawia na młodzież!” sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.

SHARE :