Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2014 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO). Oferty należy składać do 7 marca 2014.

resize_image

Wysokość środków na finansowanie P FIO w roku 2014 wynosi 60 000 000,00 zł, w tym 57 600 000,00 złprzeznaczono na dotacje, zaś 2 400 000,00 zł przeznaczono na obsługę techniczną.

Składane projekty realizują cel główny P FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

 1. Finansowane będą wyłącznie projekty mieszczące się w ramach statutowej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego.
 2. Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem.

Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z czterech Priorytetów:

 1. Małe inicjatywy;
 2. Aktywne społeczeństwo;
 3. Aktywni obywatele;
 4. Silne organizacje pozarządowe;

oraz komponentów wyodrębnionych w ramach tych Priorytetów.

Zakres możliwych do zrealizowania w ramach P FIO działań obejmuje wszystkie wymienione w art. 4 UoDPPioWobszary działalności pożytku publicznego.

 Maksymalny czas realizacji projektu:

 • dla tzw. projektów „jednorocznych”: od 1 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
 • dla tzw. projektów „dwuletnich”: od 1 czerwca 2014 r. do 30 listopada 2015 r.
 • dla projektów „trzyletnich”: od 1 czerwca 2014 r. do 30 listopada 2016 r.
 • dla projektów w priorytecie 1: od 1 czerwca 2014 r. do 30 listopada 2016 r.
 • w Komponencie Wsparcia Działań Rzeczniczych i Strażniczych realizowane są jedynie projekty „dwuletnie”: od 1 czerwca 2014 r. do 30 listopada 2016 r.
 • w Komponencie Działań Systemowych realizowane są jedynie projekty „dwuletnie”: od 1 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

Uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę w ramach ogłoszonego konkursu. Jednakże w ramach jednej osobowości prawnej oddziały terenowe mogą złożyć maksymalnie 4 oferty. Konkurs obejmuje nabór ofert na cztery Priorytety.

Wysokość wnioskowanej dotacji:

 • dla projektów „jednorocznych”: od 10 tys. zł. do 100 tys. zł
 • dla projektów „dwuletnich”: od 20 tys. zł. do 200 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku nie mniej niż 10 tys. zł).
 • dla projektów „trzyletnich”: od 30 tys. zł. do 300 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku nie mniej niż 10 tys. zł).
 • dla projektów w priorytecie 1: wysokość wnioskowanej dotacji na cały okres realizacji projektu uzależniona jest od liczby mieszkańców w województwie: do 3 mln. zł.
 • dla projektów w Komponencie Wsparcia Działań Rzeczniczych i Strażniczych: do 1,5 mln. zł (w równych częściach po 500 tys. zł rocznie). Dofinansowana zostanie 1 oferta.
 • dla projektów w Komponencie Działań Systemowych: do 500 tys. zł (w równych częściach po 250 tys. zł rocznie). Dofinansowane zostaną 3 oferty.

 

Więce info na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.pozytek.gov.pl/undefined/Ogloszenie,,konkursu,FIO,3512.html

 

Categories:

Tags:

Comments are closed

Kategorie
Archiwa