Zaproszenie na II Kongres Współpracy Lokalnej

Category : Bez kategorii · No Comments · by maj 27th, 2014

II Kongres Współpracy Lokalnej

Jakość, Współpraca, Innowacje

Ustka, 12-13 czerwca 2014 r.

 

Kongres Współpracy Lokalnej w Ustce to kolejne spotkanie przedstawicieli i przedstawicielek dwóch sektorów, poświęcone zagadnieniom zlecania zadań. Nowa jakość we wzajemnych relacjach administracji publicznej i organizacji pozarządowych to główne założenia Modelu Kontraktowania Usług Społecznych, wokół którego zbudowany jest tegoroczny program kongresu. W trakcie dwóch dni odbędzie się szereg paneli dyskusyjnych, konferencji i warsztatów.

 

W ramach projektu PI „Od partnerstwa do kooperacji”, 17 Jednostek Samorządu Terytorialnego w kraju, testuje innowacyjny Model Kontraktowania Usług Społecznych. Ze względu na to jak istotne w Modelu jest partnerstwo i zaangażowanie, jest on jednym z najnowocześniejszych stylów współpracy stosowanych obecnie w dojrzałych demokracjach i niewątpliwie pierwszym tak kompleksowym w Polsce.

 

W tym roku na Kongresie:

II Kongres Współpracy Lokalnej w Ustce objęty jest honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Związku Miast Polskich oraz Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych Splot. Podczas sesji plenarnej podzielonej na dwa panele: ustrojowy i pozarządowy, poruszone zostaną tematy zlecania zadań, ich jakości i rozliczania w kontekście nowelizacji prawa oraz efektywności ekonomicznej i społecznej. Odbędzie się również szereg paneli dyskusyjnych i warsztatów dotyczących m.in. poszczególnych typów zlecania zadań proponowanych w Modelu oraz obszarów, których dotyczą. Opracowane zostaną również wnioski dotyczące niezbędnych zmian w sposobie kontraktowania zadań.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA oraz portal www.ngo.pl

 

Więcej na temat kongresu i projektu PI „Od partnerstwa do kooperacji” realizowanego przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku w partnerstwie z Gminą Miasto Ustka oraz Uniwersytetem Warszawskim znajduje się na stronie www.zlecaniezadan.pl Projekt PI „Od partnerstwa do kooperacji” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Poniżej znajduje się ramowy program oraz formularz zgłoszeniowy !! 

Serdecznie zapraszamy !

 

Do pobrania:

formularz kongres

Ramowy program II KWL

Wybory do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Category : Bez kategorii · No Comments · by maj 10th, 2014

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego do udziału w głosowaniu na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Instrukcja głosowania:
1. Głosowanie odbywa się zgodnie z Uchwałą Nr 279/336/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie trybu powoływania członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
2. Do głosowania na członków Rady uprawnione są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego.
3. Głosowanie na kandydatów odbywa się poprzez wypełnienie formularza „Karta do głosowania kandydata na członka Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego” (zał. nr 3 dostępny w plikach do pobrania) oraz złożenie oryginału formularza, opatrzonego datą, pieczęcią organizacji oraz podpisami osób uprawnionych w zamkniętej kopercie w formie papierowej:
a) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk w godz. 7:45-15:45,
z dopiskiem „ROPS. Głosowanie na członka PRDPP. Nie otwierać”;
b) za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres Urzędu:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk,
z dopiskiem: „ROPS. Głosowanie na członka PRDPP. Nie otwierać”.
4. Każda organizacja może oddać wyłącznie jeden głos na jednego wybranego kandydata z każdego obszaru z LISTY KANDYDATÓW (zał. nr 2 dostępny w plikach do pobrania), czyli łącznie może oddać głos na maksymalnie 9 kandydatów.
5. Głosowanie rozpoczyna się w dniu 5 maja 2014 r., a ostateczny jego termin upływa z dniem 19 maja 2014 r. (włącznie).
6. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Kancelarii Urzędu, a w przypadku głosów nadsyłanych pocztą – data stempla pocztowego. Głosy złożone po upływie terminu głosowania nie będą brane pod uwagę.
7. W ciągu 14 dni kalendarzowych od upływu terminu głosowania Komisja dokona weryfikacji formalnej oddanych głosów i ich przeliczenia, na podstawie czego sporządzi listę rankingową kandydatów, która zostanie zaprezentowana na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz na stronie www.pomorskie.ngo.pl

Informacji udziela: Natalia Meszko, tel. (58) 326 85 67, e-mail: n.meszko@pomorskie.eu

za: http://www.urzad.pomorskie.eu/pl/ogloszenia_komunikaty/2014/prdpp_czlonkowie